Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1.  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest podmiot oferujący Usługę: LUK-MOTO, ul. Byczyńska 6, 46-320 Praszka, NIP 576-120-15-65 (zwany dalej jako: „Administrator”).

2.  Administrator oświadcza, że wszelkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych a w szczególności zapewnia, iż podjął wszelkie przewidziane prawem środki zmierzające do zabezpieczenia danych osobowych.

Zakres zbieranych danych osobowych, cele i podstawy prawne

3.  Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) oraz ustawy z  dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.).

4.  Administrator może gromadzić w ramach Serwisu dane osobowe obejmujące adres e-mail Użytkownika.

5.  Administrator przetwarza jedynie dane osobowe, które Użytkownik podał w związku z korzystaniem z Serwisu. Dane osobowe przetwarzane są w celu ustalenia szczegółów finalizacji transakcji.

6.   Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne.

7.  Administrator nie przetwarza danych osobowych Użytkowników przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Czas przetwarzania danych osobowych

8.     Dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania przez Użytkownika z Usługi.

9.     Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników również w przypadku, gdy jest to konieczne do wypełnienia ciążących na nim zobowiązań prawnych, rozwiązania sporów, wyegzekwowania zobowiązań Użytkownika, utrzymywania bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i nadużyciom.

Uprawnienia Użytkownika

10.  Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień, o których mowa poniżej. W celu realizacji uprawnień, należy wysłać odpowiednie żądanie (odpowiednią prośbę) pocztą elektroniczną na adres: Kontakt@auto-weryfikacja.pl

11.  Użytkownik ma prawo do:

1)  dostępu do treści danych – zgodnie z art. 15 RODO,

2)  sprostowania/zaktualizowania danych – zgodnie z art. 16 RODO,

3)  usunięcia danych – zgodnie z art. 17 RODO,

4)  ograniczenia przetwarzania danych – zgodnie z art. 18 RODO,

5)  przenoszenia danych – zgodnie z art. 20 RODO,

6)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – zgodnie z art. 21 RODO,

7)  cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO,

8)  wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – zgodnie z art. 77 RODO.

12.  Administrator rozpatruje zgłoszone żądania niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od chwili ich otrzymania. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł rozpatrzyć żądania Użytkownika we wskazanym terminie, to poinformuje Użytkownika o zamierzonym przedłużeniu terminu i wskaże termin rozpatrzenia zgłoszenia, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące.

13.  Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z żądaniem Użytkownika każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

Zasady przetwarzania danych

14.  Administrator oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

15.  Administrator wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniekształceniem, zniszczeniem lub utratą danych.